Försäkringskassan kontrollerar

Direktlänkar

Idag är: Tor 3 mars 2011

Försäkringskassan kontrollerar

Försäkringskassans mål är att det ska bli rätt från början. Rätt ersättning ska betalas ut till rätt person i rätt tid. För att uppnå det målet gör vi olika typer av kontroller. Vi har också ett omfattande samarbete med andra myndigheter för utbyte av information.

Kontroller före beslut

Försäkringskassan ansvarar för att alla ärenden blir tillräckligt utredda och att vi har tillräcklig information för att bedöma om en person har rätt till ersättning. Vi kan kontakta myndigheter, arbetsgivare och försäkringsbolag. De är skyldiga att lämna ut de uppgifter som vi behöver för att besluta om rätten till ersättning. Vi kan också göra besök i hemmet eller på arbetsplatsen för att bättre kunna bedöma rätten till ersättning.

Kontroller i efterhand

Försäkringskassan gör även regelbundna kontroller i efterhand för att hitta eventuella felaktiga utbetalningar. Det kan till exempel gälla om den som får barnbidrag, bostadsbidrag eller sjukpenning har rätt till ersättningen. Kontrollerna kan vara riktade eller slumpmässiga.

Kontroller vid misstänkt brott

Om vi får information som tyder på att en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla förändringar för att få högre ersättning gör vi en utredning. Kvarstår misstankarna även efter utredningen går vi alltid vidare med en polisanmälan.

Det är viktigt att anmäla förändringar

Den som lämnar uppgifter till Försäkringskassan har ansvar för att dessa är riktiga. Det betyder att den som får en ersättning som han eller hon inte har rätt till normalt blir skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även om det är någon annan som orsakat felet.

Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar för att få en högre ersättning än vad man har rätt till är brottsligt och polisanmäls.

Informationsutbyte med andra myndigheter

Allmän underrättelseskyldighet

Myndigheter som betalar ut bidrag, ersättningar och lån är skyldiga att underrätta en annan myndighet om man misstänker att den betalar ut en ersättning på felaktiga grunder eller med ett felaktigt belopp.
Arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan samkör sina register med arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Vi kan direkt få uppgifter ur deras register och därmed förhindra att någon får ersättning som den inte har rätt till.

Skatteverket

Skatteverkets uppgifter om enskilda personers taxerade inkomst kommer automatiskt till Försäkringskassan. Andra uppgifter kan Försäkringskassan begära att få när de behövs för att utreda ett ärende.

Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Även CSN och Försäkringskassan byter information med varandra. Dels för att lättare kunna bestämma sjukpenninggrundande inkomst för studerande, dels för att förhindra att studiemedel betalas till någon som får aktivitetsstöd, sjukersättning eller aktivitetsersättning för samma period.